Hur det började

Nästan 90 år har gått sedan den första pingstförsamlingen bildades i Timrå, år 1925. Att exakt ange dagen för själva pingströrelsens intåg i Timråbygden kan vara svårt. Men åren 1917-1924 verkade flera predikanter i Hamsta Baptistförsamling som förkunnade pingstbudskapet. I den historiska sammanfattning som Jenny Nilsson efterlämnat, nämns årtalen 1917-18, bl.a. finns antecknat om möten som ägde rum vintern 1918, i en sal i övre våningen hos Nygrens i Horsta, då en broder L.A. Borg predikade det fulltoniga budskapet. Ungdomar lämnade sig åt Gud, bönens Ande var mäktigt utgjuten över skaran som då tillhörde baptistförsamlingen i Hamsta. Förkunnelsen var något nytt för de gamla läsarna. År 1920 kom pastor David Blomberg till baptistförsamlingen och blev kvar i fyra år. Den tiden blev många frälsta och andedöpta. Jenny Nilsson skriver: ”Friheten var stor, och de yngre fick kalla andedöpta vittnen så mycket de ville, det skall sägas de gamla till heder.” På hösten 1924 var det sju medlemmar som gick ur baptistförsamlingen och vid nyåret ytterligare några. Dessa började med möten i byarna Vänna och Brödlösa samt i Rii i Bergeforsen. För en spännande och intressant inblick, läs gärna även David Blombergs egna skildring: “Som jag minns det 1920 – 1924“.

Församlingsbildandet

Måndagen den 2 februari 1925 samlades 16 troende och döpta vänner för att bilda en “fri och biblisk församling”; den första pingstförsamlingen i Timrå. Från detta tillfälle står antecknat i det protokoll som fördes: ”Såsom ledare vid detta viktiga företag hade Herren sänt broder S.J. Strid från Jämtland. Han framhöll i sitt bibelstudium att en församlingsmedlem enligt Guds ord först bör vara pånyttfödd, döpt i vatten, samt tro på Bibelns lära om Andens dop. Vidare bör varje medlem i sitt liv skilja sig ifrån världsmänniskors vanor och skick, äga seger över köttsliga begärelser, samt ej ha något ouppgjort med sina medmänniskor, på det att ingen må ha orsak att klandra.” Efter denna prövning inför Guds ord antecknade sig de syskon som önskade medlemskap i den nyordnade församlingen. Dessa var följande: Oskar Bergman, J.F. Nyberg, Ellen Nyberg, Hilda Nyberg, Werner Bergström, Elida Bergström, Albin Wiberg, Aldy Wiberg, Emma Sellstedt, Rut Sellstedt, Albert Sjölund, Alma Sjölund, Mia Bergman, Emma Nilsson, Jenny Nilsson och Hilda Backlund. I samma möte var det sex syskon som önskade tillhöra den nybildade församlingen, men såsom grupp ha egen verksamhet i Rii i Bergeforsen. Dessa var: Herbert Pettersson, Erik Höglund, Augusta Höglund, Signe Gillgren, Hilda Höglund och Agnes Nylander. Vid nästkommande församlingsmöte beslöts att församlingen skulle kallas Sionförsamlingen i Horsta, senare Laggarberg.

Utsändande av missionär

Vid församlingsmötet i april månad, beslutades att sända ut Hilda Backlund som missionär.  Hon hade några år tidigare studerat vid Örebro Missionsskola. I juli månad reste hon ut till dåvarande Belgiska Kongo. Under 58 år fick hon under flera perioder utföra en storslagen missionsgärning.

Kapellbygge och utpostverksamhet

Hösten 1926 invigdes det nybyggda kapellet i Horsta, som ofta var fullsatt, väckelsens vind blåste över Timråbygden. Utpostverksamheten expanderade i Bergeforsen. Sulå och Indal, dit färdades man på spark och cykel, kvällsmötena började då kl. 20:00. Påskdagen 1939 brann kapellet i Horsta ner till grunden, samma dag var det planerat för dophögtid. Samma år infördes baptistlokalen i Laggarberg, där sedan verksamheten bedrivits.

Utflyttning av medlemmar

År 1929 bildade gruppen i Bergeforsen egen församlings, man var då 23 personer. 1944 anslöt sig gruppen i Sulå med 15 medlemmar till Filadelfiaförsamlingen i Sundsvall, likaså Indalsgruppen med 23 medlemmar 1952.

Laggarberg och Vivsta

År 1954 förenades Filadelfiaförsamlingen i Vivsta med Sionförsamlingen i Laggarberg. Församlingen i Vivsta hade bildats 1937 av 17 medlemmar. Vid samgåendet blev det nya namnet Filadelfiaförsamlingen i Timrå.

Kyrkbygge

Hösten 1958 började församlingen sitt kyrkbygge i Vivsta och Allhelgonahelgen 1959 invigdes kyrkan. Huvudtalare var pastor Lewi Pethrus. Kyrkans centrala läge har blivit en samlingsplats för en expanderande verksamhet där många medlemmar tjänat i olika uppgifter.

Församlingens föreståndare

1925 – Oskar Bergman 1938 – Erik Holmström 1944 – Oskar Bergman 1945 – Elon Lindehall 1947 – Gustav Sundbaum 1952 – Elis Janemalm 1952 – Allan Söderlund 1957 – Rune Persson 1960 – Erik Holmström 1965 – Egon Sandström 1970 – Samuel Asp 1977 – Per-Gösta Lindberg 1990 – Bengt-Åke Bengtson 1996 – David von Ahn 2007 – Daniel Ernvik 2012 – Christian Mölk 2018 – Maria Flodin Dessutom har en stor skara evangelister tjänat. Nämnas kan Arthur Sundstedt, Ellis och Ingrid Lindgren, Sven Söderbladh, Lennart Häggqvist, Nils-Erik Claesson, Martin Björnler, Kristina Johansson och Emanuel Bylund.

Mission

Sedan Hilda Backlund reste ut som den första missionären från Timråbygden 1925, har följande rest ut i missionens tjänst: Oscar Lagerström, Sven Nordlander, Majken Bergman, Elsa och Algot Edlund, Roland och Gunnar Stenlund och KeA Arnlund, samtliga från Timrå. De senaste åren har vårt mission- och biståndsarbete fokuserats på IBRA och deras arbete i Mellanöstern och Nordafrika, ett arbete som i dagsläget leds av Oskar Lindén.
Kontakta oss

Skicka ett email så hör vi av oss så snart som möjligt!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search